KOBIETA W TEATRZE ŻYCIA – JAK ODKRYĆ I WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ

Idea i cele projektu rozwoju potencjału Kobiet

Ideą warsztatów jest stworzenie warunków, w których Uczestniczki  uświadomią sobie krytyczne aspekty osobistego funkcjonowania,  decydujące  o osiąganiu przez nich pożądanych rezultatów i będą potrafiły tę świadomość  wykorzystać w podejmowaniu nowych wyzwań.

Naczelnym celem szkoleń  jest osiągnięcie większego poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Jeżeli zostanie to osiągnięte, to przełoży się to również na życie zawodowe oraz osobiste. W trakcie warsztatów udowadniamy, że można  osiągnąć dużo więcej we wszystkich sferach życia i pracy, z poszanowaniem naszych nadrzędnych wartości i indywidualnych zasobów.

Najważniejszą korzyścią jaką można osiągnąć aktywnie uczestnicząc w warsztatach  jest rozwój osobistego potencjału przyczyniającego się do zwiększenia sprawności działania, jakościowego wzrostu osiągnięć na gruncie zawodowym i osobistym oraz skuteczniejszego wykorzystania  pojawiających się możliwości.

Przełoży się to bezpośrednio na wzrost możliwości zawodowych, zapobiegnięcie  wypalenia zawodowego i zbudowanie  konkurencyjności swojej osoby na arenie zawodowej , niezależnie od pełnionych ról i piastowanych stanowisk.

Jestem przekonana i sprawdziłam to w praktyce zawodowej , że tym co decyduje o sukcesie lub porażce przedsięwzięć z udziałem ludzi jest ich  samo motywacja, przyczyniająca się do wysokiego stopnia zaangażowania, będącego źródłem najtrwalszych pozytywnych zmian. Dotyczy to zarówno zaangażowania w rozwój jak też wzrostu motywacji do działania na gruncie zawodowym.

Gruntem na którym można budować długotrwały dobrostan i efektywność  osobistą  są przekonania, tożsamość, nastawienie. To właśnie one gwarantują skuteczność stosowanych metod i technik. Rozwój oparty jedynie na technikach i umiejętnościach, z pominięciem przekonań i  nastawień przynoszą jedynie krótkotrwałe  rezultaty w postaci tymczasowej poprawy skuteczności działania. Równie ważne jest umiejętne zidentyfikowanie indywidualnych talentów i predyspozycji. Ich  rozwój,  doskonalenie  i wykorzystanie   gwarantuje wysoką  auto-motywację, lojalność i zaangażowanie, stały  wzrost umiejętności , otwartość na zmianę, generowanie nowych możliwości.

Metodologia warsztatów zakłada realizację zajęć w oparciu o przykłady sytuacji zawodowych i społecznych, intensyfikujące ich skuteczność dzięki odniesieniu do obecnej możliwości funkcjonowania kobiet w biznesie.

SESJA 1.

ZARZĄDZANIE SOBĄ KLUCZEM DO KREOWANIA POŻĄDANEJ RZECZYWISTOŚCI

Cele warsztatów:

Celem warsztatów jest  wzrost świadomości siebie, własnych wartości i przekonań  wpływających na zaangażowanie w pracę i efektywność działania. Dotyczy to lepszego zrozumienia mechanizmów sprzyjających lub blokujących działanie w pożądanym kierunku, wypracowanie odpowiedniej postawy, która pozwala rozumieć siebie i wpływać na rezultaty własnych działań.

Korzyści z udziału w warsztatach:

W trakcie treningu Uczestniczki:

 • Nabędą świadomość znaczenia własnej postawy i nastawienia
 • Dowiedzą się i będą potrafiły zastosować w jaki sposób określać cele warunkujące ich osiąganie.
 • Poznają metody zarządzania  sobą
 • Nauczą się rozpoznawać swoje potrzeby i możliwości
 • Rozwiną umiejętność pozytywnych zachowań w sytuacjach trudnych i stresowych
 • Przygotują się do zmian i nauczą się generować nowe pomysły oraz rozwiązania ułatwiające osiąganie zamierzonych celów
 • Rozwiną postawę i zachowania asertywne, które pozwalają na budowanie skutecznej komunikacji i współpracy z ludźmi

SESJA 2.

PRZEWODZENIE INNYM  – BUDOWANIE RELACJI Z LUDŹMI JAKO CZNNIK GENEROWANIA SUKCESU

Cele warsztatów:

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności w zakresie skutecznego przewodzenia innym, co nie musi być związane z formalną funkcją kierowniczą za to pozwala na budowanie  nowej jakości własnej kariery w różnych miejscach struktur organizacyjnych  lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

Istotną kwestią jest poznanie roli  lidera, którego zadania dotyczą skoncentrowania potencjału  innych ludzi  na osiąganie zamierzonych celów poprzez wiarygodny wizerunek, umiejętność inspirowania do realizacji swojego potencjału  oraz wdrażanie  zmian.

W  trakcie szkolenia Uczestniczki  :

 • Poznają metody jasnego  i precyzyjnego budowania komunikatów oraz sposoby demaskowania manipulacji i pułapek komunikacyjnych
 • Rozwiną umiejętność zbierania informacji i wykorzystywania ich  do budowania porozumienia
 • Zwiększą  świadomość  własnego repertuaru umiejętności komunikacyjnych oraz sposobów komunikowania się innych ludzi.
 • Rozwiną efektywność swojego działania w relacjach z ludźmi.
 • Nabędą świadomość znaczenia na czym polega rola lidera – przywódcy w kreowaniu wyników.
 • Rozwiną świadomość możliwości wynikających z roli lidera i odpowiedzialności za innych oraz wypracowane przez niego efekty.
 • Wzmocnią swoją efektywność i skuteczność poprzez działanie w oparciu o wizję celów i korzyści.
 • Zrozumieją w jaki sposób zmienić stereotypy dotyczących roli kobiety w świecie i biznesie.
 • Wypracują wizerunek i metody kreowania indywidualnego przywództwa.
 • Poznają  efektywne narzędzia przewodzenia.

METODY:

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową i treningową. W trakcie realizacji wykorzystujemy gry i ćwiczenia , symulacje, pracę z konkretnymi przykładami praktyki zawodowej, generowanie rozwiązań osobistych i systemowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE